Info

Yhdistyksen hallitus:

Janne Helo p. 0500 152 838 Imatra janne.helo (at) metsagroup.com , puheenjohtaja
Sami Havia p. 040 587 9093 Imatra sami.a.havia (at) gmail.com
Harri Astikainen p. 050 599 2454 Imatra harri.astikainen (at) gmil.com
Johanna Helander p. 050 521 9683 Savonlinna (Kerimäki) rouva.helander (at) gmail.com
Ilkka Turtiainen p. 0500 435 168 Savonlinna (Kulennoinen) ilkka.turtiainen (at) kesko.fi
Sami Myllys p. 045 325 0940 Parikkala sami.myllys (at) gmail.com
Anne Soikkeli p. 050 564 3303 Parikkala soikkeli.anne (at) gmail.com

Yhdistyksen email: haukkuvat.lintukoirat (at) gmail.com

Henkilötietolain mukainen rekisteriseloste täällä

TinaVälkky lakassa

Yhdistyksen säännöt:
Etelä-Karjalan Seudun Haukkuvat Lintukoirat ry:n säännöt

1.    Yhdistyksen perustiedot
Yhdistyksen nimi on Etelä-Karjalan Seudun Haukkuvat Lintukoirat ry ja sen kotipaikka on Ruokolahti.

Yhdistys on Suomen Kennelliitto ry:n,  ja Suomen Pystykorvajärjestö ry:n jäsen.

2.    Toiminnan tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää puhdasrotuisten haukkuvien lintukoirien käyttöä ja yhdistää etenkin Etelä-Karjalan maakunnan ja sen lähialueilla toimivia pystykorvaharrastajia sekä luoda alueen pystykorvaharrastukselle toimintamahdollisuuksia.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää linnunhaukkukokeita, kilpailuja, kursseja, koiranäyttelyitä sekä näihin liittyvää koulutus- ja muuta toimintaa.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen sen toimintaan osallisille eikä sen toiminta saa muutoinkaan muodostua pääasiallisesti taloudelliseksi. Yhdistys voi kuitenkin omistaa kiinteää tai irtainta omaisuutta sekä muodostaa rahastoja ja ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

3.    Yhdistyksen jäsenyys
Yhdistykseen jäseneksi voi hakea jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Yhdistyksessä on vain henkilöjäseniä. Hallituksella on oikeus erottaa jäsenyydestä henkilö joka toiminnallaan vahingoittaa yhdistyksen toimintaa.

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Jäsen, jonka kuluvan vuoden jäsenmaksu on maksamatta saman kalenterivuoden loppuun mennessä, katsotaan eronneeksi. Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

4.    Yhdistyksen hallitus ja hallinto
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kuusi (6) muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta ja hallituksen jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla erovuoroiset valitaan arvalla. Hallituksen puheenjohtajan toimikausi on kalenterivuosi

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä valitsee keskuudestaan tai kutsuu ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

5.    Yhdistyksen nimenkirjoittajat
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin.

6.    Tili- ja toimintakausi
Yhdistyksen tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi.

7.    Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi-maaliskuussa.
Yhdistyksen kokouksissa jokaisella 15-vuotta täyttäneellä jäsenellä on yksi (1) ääni. Kokouksessa läsnä oleva jäsen saa edustaa valtakirjalla yhtä (1) poissaolevaa jäsentä. Valtakirjassa on ilmoitettava sen antaneen jäsenen syntymäaika.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle kun yhdistyksen kokous niin päättää tai milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun 1/10 osa yhdistyksen jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen
kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.    Kokouksen avaus
2.    Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3.    Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4.    Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5.    Esitetään tilinpäätös, edellisen vuoden vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
6.    Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7.    Vahvistetaan kuluvan vuoden toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus
8.    Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle
9.    Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
10.    Valitaan yhdistyksen edustajat niiden yhdistysten kokouksiin joiden jäsen kerho on ja päätetään niille tehtävistä esityksistä
11.    Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
12.    Muut esille tulevat asiat, joista ei voida tehdä päätöksiä.
13.    Kokouksen päättäminen

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle vähintään 4 viikkoa ennen vuosikokousta tai 2 viikkoa ennen ylimääräistä kokousta.

8.    Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Säännöt hyväksytty perustavassa kokouksessa 14.2.2016